Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek 

 KLEMING az ingatlan applikáció használatához 

A KLEMING OPERATIONS Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20. II. em. 5/A. ajtó; Adószám: 29189540-2-42; Cégjegyzékszám: 01-10-141301; elektronikus levelezési cím: info@kleming.com; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://kleming.com/ honlap (a továbbiakban: honlap) és KLEMING ingatlan applikáció (a továbbiakban együtt: Applikáció) felhasználási feltételeit és a szolgáltatást igénybevevők és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák. 

 

 1. Az ÁSZF hatálya és tárgya

 

1.1 Jelen ÁSZF tárgya az Applikáción keresztül nyújtott szolgáltatások szabályozása. Az Applikáció célja, hogy az Applikációt használó természetes és jogi személyek (a továbbiakban: Ügyfél) az Applikáción keresztül közzé tegyék az ingatlanhirdetéseiket vagy ingatlanhirdetéseket keressenek, valamint a hirdetők az Applikáción keresztül gyorsan és könnyedén elérjék az érdeklődőket akár csoportosan is, amely során az érdeklődő számára releváns ingatlanhirdetésekre is fel lehet hívni a figyelmét (a továbbiakban: Szolgáltatás). 

 

1.2 A Jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Applikációt használó és a Szolgáltatást igénybe vevő valamennyi Ügyfélre.   

 

1.3. Jelen ÁSZF 2023. február 23. napjától hatályos.  

 

 

 1. Az Applikáció szolgáltatás igénybevétele, a szerződéskötés és díjfizetés

 

2.1. Az Applikáció és így a Szolgáltatások igénybevételéhez az Ügyfélnek a jelen ÁSZF szerinti feltételek szerint szerződést kell kötnie a Szolgáltatóval. A szerződés megkötéséhez az Ügyfél a regisztráció során szerződést köt a Szolgáltatóval, mely során magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az Ügyfél az e-mailben a “Belépés” gombra való kattintással vagy a regisztráció során az "Elolvastam és elfogadom a Felhasználási feltételeket" szöveg bejelölésével fogadja el a jelen ÁSZF-et, amely alapján létrejön a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés.  

 

2.2. A “Belépés” vagy az "Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket" szöveg bejelölésével Ön mint a jogi személy Ügyfél képviselője kijelenti, hogy az elektronikus szerződés megkötésének időpontjában (i) bejegyzett és a jogszabályoknak megfelelő, érvényesen működő vállalkozás; (ii) házon belül beszereztek minden szükséges jóváhagyást és rendelkezik a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges joggal és felhatalmazással; (iii) a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségek nem sértik az irányadó jogszabályokat, az alapító okirat vagy más egyéb szerződést, megállapodást, illetve megegyezés rendelkezéseit; és (iv) létesítő okirataikkal és végső, visszavonhatatlan engedélyeikkel összhangban, rendelkeznek a jogi lehetőséggel és felhatalmazással, hogy a jelen ÁSZF szerinti szerződést megkösse.   

 

2.3. A szerződés a regisztráció véglegesítésével jön létre, amelyről az Ügyfél e-mailben értesítést kap a Szolgáltatótól. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, utóbb nem hozzáférhetők. A szerződés határozatlan időre szól. 

2.4. Az Ügyfél a regisztráció véglegesítését követően tud ingatlanhirdetéseket feladni vagy ingatlanhirdetésekkel kapcsolatosan kapcsolatot felvenni a hirdetővel az Applikáción keresztül. A hirdetéseket feladó Ügyfél a hirdetés feladását követően tud kapcsolatba lépni a hirdetéseit kedvelő / a hirdetései iránt érdeklődő ügyfelekkel az Applikáción keresztül. 

2.5 A Szolgáltatás jelenleg ingyenes azonban a Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat egyoldalúan bevezetni a korábban ingyenes Szolgáltatás érdekében. A Szolgáltató a szolgáltatási díj bevezetéséről 30 nappal korábban tájékoztatja az Ügyfeleket.  

2.6 A Szolgáltató nem számít fel semmilyen szolgáltatási díjat azon Ügyfelek részére akik a bevezetett szolgáltatási díjat nem fogadják el és a hirdetéseik is aktívak maradnak, azonban az Ügyfél mindaddig nem tud az Applikáción keresztül kapcsolatba lépni az érdeklődőkkel amíg a szolgáltatási díjat nem fizeti meg. 

 1. A Szolgáltató és az Ügyfél jogai és kötelezettségei

 

3.1. Szolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

3.1.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Applikáció és a Szolgáltatás bevezetési tesztfázisában van és Szolgálató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosításra, amennyiben a kínált Szolgáltatások feltételeiben történő változás, a Szolgáltatás minőségének biztosítása, a Szolgáltató működésében bekövetkező változás, jogszabályváltozás, bírósági vagy hatósági döntés vagy a Szolgáltató gazdasági, műszaki, illetve egyéb körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolja. A Szolgáltatás változásáról a módosulás hatályba lépését harminc (30) nappal megelőzően a honlapon történő közzététel útján tájékoztatja az Ügyfelet, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is elhelyezi a honlapon.  

 

3.1.2 Az Ügyfél a módosulás hatályba lépését megelőző jogosult tiltakozni az ÁSZF egyoldalú módosítása vagy szolgáltatási díj bevezetése tekintetében és felmondhatja a szerződést. 

 

3.1.3. A Szolgáltató jogosult 

 • alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni;  
 • karbantartási és monitoring célzattal, az Applikációt ellenőrizni; 
 • szolgáltatási díj bevezetése esetén az Applikáció használatának és a Szolgáltatás nyújtásának korlátozására vagy felfüggesztésére. 

 

3.1.4. A Szolgáltató jogosult a kötelezettségének teljesítése keretében üzemszünet beiktatására. 

 

3.1.5. Szolgáltató köteles titoktartási kötelezettségének eleget tenni. 

 

3.2. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei 

 

3.2.1. Az Ügyfél jogosult  

 • az Applikációt és a Szolgáltatást jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint használni;  
 • az Applikációval kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni a Szolgáltatótól; 
 • az Applikációhoz hozzáférést biztosítani munkavállalójának/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottjának;  
 • felületén megtalálható adatainak módosítására.  

 

3.2.2. Az Ügyfél köteles a közhiteles nyilvántartásnak megfelelő cégadatokat feltüntetni, az e tekintetben felmerülő változásokat átvezetni, továbbá közzétenni a szállítási és fizetési feltételeket, valamint a vásárlók jogait, jogorvoslati lehetőségeit. 

 

3.2.3. Az Ügyfél köteles titoktartási kötelezettségének eleget tenni. 

 

3.2.4. Az Ügyfél köteles az ingatlanhirdetésekben felhasznált általa feltöltött tartalmak (fájlok, képek, védjegyek, logok, ábrák, illusztrációk, videók, stb., a továbbiakban: Ügyfél Tartalom) közzététele előtt azok jogi helyzetét megvizsgálni a jogszerűtlen közzététel megakadályozása érdekében. 

 

3.2.5. Az Ügyfél köteles az Applikáció igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére, harmadik személynek történő továbbadásától való tartózkodásra. 

 

 1. Felelősség és szavatosság

4.1. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel: 

 • az Ügyfél gazdasági vagy egyéb tevékenységéért; 
 • az Ügyfél által folytatott adatkezelésért; 
 • az Applikáció nem megfelelő használatából eredő bármilyen kárért, ideértve az Ügyfél működésében felmerülő profit kiesést, üzleti hírnév romlást, adatkárosodást, hibás adatrögzítést; 
 • az Ügyfél jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve a nem megfelelő tárolásból eredő károkért; 
 •  a Szolgáltató részére harmadik személy által biztosított internet szolgáltató szolgáltatásának korlátozásából, kimaradásából eredő szolgáltatás korlátozásért, szünetelésért; 
 • a Szolgáltatónak nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be, így különösen az ellenőrzési körén kívül eső, a technika adott állásának megfelelő biztonsági intézkedések ellenére bekövetkező vírustámadásokért és a vis maior esetekért.  

4.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy az Applikáció és a Szolgáltatás mindig zavartalanul és hibamentesen fog működni. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Applikáció és a Szolgáltatás jelenleg egy tesztfázisban van így a Szolgáltató nem szavatol szolgáltatási szintet.    

 

4.3 A Szolgáltató szavatossági kötelességének megsértése esetén a Szolgáltató köteles a hibát kijavítani. 

 

4.4 A Szolgáltató garantálja, hogy az Applikáció egyedi és eredeti, igény-és tehermentes, és harmadik személy jogát nem sérti. 

 

4.5. Az Ügyfél felel a felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére, harmadik személynek történő továbbadástól való tartózkodásra irányuló kötelezettsége megszegéséért; e kötelezettségét megszegi az Ügyfél különösen, amennyiben az Ügyfél a jogok gyakorlását másnak átengedi és az Applikáció vagy a Szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. 

 

4.7 Az Ügyfél felel valamennyi hatóság, fogyasztók vagy a Szolgáltató irányában fennálló tájékoztatási kötelezettsége megszegéséért. 

4.8. Az Ügyfél vállalja, hogy megtéríti a Szolgáltatót és kapcsolt vállalkozásait ért károkat - különös tekintettel a hatóságok által kiszabott bírságot -, melyek az Ügyfél felróható, jogszabályba ütköző vagy jogszabály megkerülésére irányuló magatartásából, jelen ÁSZF szerződés megszegéséből származnak.  

 1. Szerzői joggal, domain névvel és védjeggyel kapcsolatos rendelkezések

 

5.1 Felhasználási engedély 

 

5.1.1. A Szolgáltató az Applikációnak szerződés hatályban léte alatt a jelen ÁSZF szerinti használatára nem kizárólagos, nem átruházható engedélyt ad. 

 

5.1.2. Ha a Szerződés másképp nem rendelkezik, az Ügyfél kifejezetten köteles tartózkodni: 

 • az Applikáció terjesztésétől, többszörözésétől (másolat, archívum vagy bármi más reprodukció készítésétől); 
 • az Applikáció bármely személynek történő átadásától, átengedésétől vagy allicencbe adásától -érvénytelen minden ilyen átruházási kísérlet, megbízás vagy allicencbe adás; 
 • az Applikáció kínálásától, közzétételétől, nyilvánosságra hozatalától vagy elérhetővé tételétől, vagy harmadik fél számára történő használat engedélyezésétől;  
 • az Applikáció eladásától, viszont eladásától, forgalmazásától, bérbeadásától;  
 • az Applikáció történő hibajavításokat eszközölésétől, vagy az Applikáció módosításától, átalakításától, továbbá az Applikáció alapján származtatott munka készítésétől vagy harmadik személyek részére ugyanezek engedélyezésétől; 
 • az Applikáció visszafordításától, a titkosítás feloldásától, visszafejtésétől, szétszerelésétől, vagy más módon gyengítésétől, az Applikációt olvasható formában, vagy harmadik személyek számára ugyanezek engedélyezésétől; 
 • az Applikáció lefordításától; 
 • az Applikáció átdolgozásától. 

 

5.1.3. Az Ügyfél felelős a szerzői jogi szabályok betartásáért, melynek megszegésért kártérítési kötelezettség és sérelemdíj fizetési kötelezettség terheli.  

 

5.1.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Applikációhoz kapcsolódó javaslata, ajánlása, vagy más visszajelzései nem minősülnek szellemi alkotásnak, így ezekkel kapcsolatosan semmiféle jogosultsága nincs. Abban az esetben, hogy ha az Applikáció vonatkozásában bármely nemzeti jog alapján szerzői jogi jogosultság mégis keletkezne, úgy az Ügyfél már most kijelenti, hogy a világ összes országára szóló határozatlan idejű, visszavonhatatlan, kizárólagos és jogdíjmentes engedélyt ad a Szolgáltatónak az Applikációhoz kapcsolódó javaslatra, ajánlásra, vagy más visszajelzésre. 

 

5.1.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Applikációban megtestesülő know-how és egyéb tudásanyag a Szolgáltató üzleti titkát képezi. Ezen üzleti titkokat az Ügyfél semmilyen formában nem hozhatja nyilvánosságra. Az Ügyfél által szándékolt szakmai előadás, vagy publikáció előtt a Szolgáltató írásbeli hozzájárulását be kell szereznie.   

 

5.1.6. Az Applikációban szereplő arculati elemek, képek, design, rajzok, ábrák, illusztrációk, melyek használatára a Szolgáltató nem kizárólagos, nem átruházható engedélyt ad. A felhasználási engedély terjedelmére jelen ÁSZF-re vonatkozó rendelkezései irányadók.  

 

5.2. Szolgáltató védjegye és a domain-név 

 

5.2.1. Az Ügyfél vállalja, hogy a tartózkodik a Szolgáltató logójához, védjegyeihez hasonló bármely alkotás és/vagy megjelölés használatától a Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájárulása hiányában. 

 

5.2.2. Ügyfél vállalja, hogy tartózkodik a "KLEMING" megjelölés szolgáltatásával összefüggésbe hozható, egészben vagy részben történő használatától, mint üzleti/kereskedelmi név, domain név vagy bármely más üzleti azonosítóként beleértve a közösségi médiát és hálót (mint például Twitter vagy Facebook). 

 

5.2.3. Ügyfél vállalja, hogy nem használ olyan megjelölést vagy ad be védjegybejelentést olyan megjelölésre, amely 

 • tartalmazza a KLEMING védjegyet, logót vagy a KLEMING megjelölést; 
 • felhasználja a KLEMING logóhoz hasonló stilizációt, vagy 
 • asszociációs kapcsolatot hozhat létre a KLEMING megjelöléssel.  

 

 

5.3. Ügyfél Tartalom 

5.3.1. Az Ügyfél szavatolja, hogy az által feltöltött Ügyfél Tartalom - amennyiben az szerzői műnek minősül - az Ügyfél szerző jogi oltalma alatt áll vagy Ügyfél felhasználási jogot szerzett az Ügyfél Tartalom használatára. A Szolgáltató az Ügyfél Tartalmat illetően nem rendelkezik semmiféle szerzői jogi és egyéb jogosultsággal, nem felel az Ügyfél Tartalom törvényi megfelelőségéért, azt kizárólag az Ügyfél rendelkezésének megfelelően teszi közzé.  

5.3.2. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával szavatolja, hogy az általa az Applikációban megjelenített védjegyét, logo, cégnév jogszerűen került megjelenítésre. 

5.3.3. Amennyiben a Szolgáltató azt észleli, hogy a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) által védett szerzői saját vagy harmadik fél művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét az Ügyfél által közzétett Ügyfél Tartalom sérti és az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésben felhívják az Ügyfelet vagy a Szolgáltató a jogsértő Ügyfél Tartalom eltávolítására akkor azokat a Szolgáltató jogosult eltávolítani. Az Ügyfél vagy más harmadik személyek a jogsértő tartalmakkal kapcsolatos panaszaikat az ügyfélszolgálat elérhetőségein (info@kleming.com) jelezhetik. 

 

5.3.4. Az Ügyfél köteles mentesíteni a Szolgáltató minden olyan kár vagy költség alól ami az Ügyfél azon kötelezettségének a megszegéséből ered, hogy nem volt jogosult az Ügyfél Tartalom Applikációban való használatára. Amennyiben az Ügyfélnek az Ügyfél Tartalom használatával kapcsolatos kötelezettségeinek megsértése miatt a Szolgáltatónak kártérítést kell fizetnie vagy bármilyen más jogcímen fizetésre kötelezik, illetve bírság vagy büntetés kerül kiszabásra akkor a Szolgáltató jogosult ebből eredő kárának (fizetésre kötelezés, bírság vagy büntetés teljes összege + jogi költségek) teljes megtérítését kérni az Ügyféltől, amelyet az Ügyfél köteles megfizetni a Szolgáltató megfizetésre való felhívásának kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

 

 1. Titoktartás

6.1. Szolgáltató és az Ügyfél kölcsönösen kötelesek a másik félnek a jelen ÁSZF szerinti szerződés teljesítése során, illetve annak keretében a tudomásukra jutott valamennyi üzleti titkait időbeli korlát nélkül megőrizni, függetlenül attól, hogy az átadott információ, adat, megoldás, eredmény, eljárás szerzői-iparjogvédelmi oltalom alatt áll-e, függetlenül az ismertetés módjától, valamint az adathordozó konkrét megjelenési formájától. A Szolgáltató és az Ügyfél egymással szemben vállalják különösen, hogy  

 • a másik fél üzleti titkait kizárólag a másik fél kifejezett, előzetes, írásbeli engedélye szerint, jelen ÁSZF szerinti szerződés teljesítése érdekében használják fel;  
 • a másik fél üzleti titkait sem szóban, sem írásban, sem semmilyen egyéb módon senkivel sem közlik, nem hozzák nyilvánosságra; valamint azokkal semmilyen egyéb módon nem élnek vissza;  
 • úgy kezelik és tárolják a másik fél üzleti titkait, hogy alkalmas módon megakadályozzanak harmadik személyeket az üzleti titkok bármilyen megjelenési formáinak megszerzésében; valamint 
 • haladéktalanul értesítik a másik felet amennyiben tudomásukra jut, vagy azt sejtik, hogy a másik fél üzleti titka illetéktelen személy tudomására jutott. 

 

6.2. Szolgáltató és az Ügyfél titoktartási kötelezettséget valamennyi alkalmazottjuk, valamint a jelen ÁSZF szerinti szerződés teljesítésében résztvevő szerződéses partnerük tekintetében kötelesek előírni, biztosítani.  

 

6.3. Amennyiben valamelyik fél súlyosan megszegné titoktartási kötelezettségeit, úgy a titoktartási kötelezettségét megszegő fél köteles a másik félnek az ebből eredő kárát megtéríteni alkalmanként. 

6.4. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha az információ közlését jogszabály, vagy bírósági, egyéb hatósági határozat írja elő a Szolgáltató vagy az Ügyfél részére. 

 

 

 

 1. Szerződés megszűnésének és megszüntetésének esetei

7.1. Szerződés rendes felmondása 

7.1.1 Az Ügyfél jogosult a szerződést a hónap végére felmondani. Az Ügyfél a szerződést felmondhatja úgy is, hogy törli a felhasználói fiókját.   

7.1.2. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF szerinti szerződést hatvan (60) napos felmondási idővel felmondani. 

7.2. Szerződés megszűnésének vagy megszüntetésének szabályai 

7.2.1. A szerződés rendes felmondással történő megszüntetését követően az Applikáció a felmondási idő végig használható.  Az Ügyfél felhasználói fiókja ezután inaktívvá válik. 

7.2.2. A Szolgáltató az Ügyfél Tartalmat a szerződés megszüntetésétől számított hat (6) hónapig tárolja. Az Ügyfél ezen időszak alatt elektronikus úton kérelmet nyújthat be a Szolgáltatónak felhasználói fiók aktiválása érdekében, amelynek feltétele az ismételt szerződéskötés.  

 

7.2.3. A Szolgáltató a 7.2.2. szerinti esetekben az Ügyfél Tartalmat változatlan formában, a rögzített adatokkal, feltöltött tartalmakkal és valamennyi beállítással együtt megőrzi azt.  

7.2.4. A Szolgáltató - amennyiben az Ügyfél a hat (6) hónapos tárolási időszak alatt nem kérelmezi a fiók visszaállítását - a hat (6) hónapos időtartamot követően semmilyen felelősséggel nem tartozik az Ügyfél Tartalom megőrzéséért, azt haladéktalanul, véglegesen és visszaállíthatatlanul jogosult törölni.  

7.2.5. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF szerinti szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF lényeges rendelkezéseit megszegi.  

 

7.2.6. Amennyiben a Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondja, akkor a Szolgáltató jogosult az Ügyfél Tartalmat 15 napon belül törölni.  

 

7.2.7. A szerződés megszűnik: 

 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 
 • az Ügyfél jogutód nélküli megszűnésével. 

 

7.2.8. A rendes felmondás a másik félhez eljuttatott írásos nyilatkozattal, indokolási kötelezettség nélkül történik, míg az azonnali hatályú felmondást a felmondó fél köteles indokolni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 8. Kapcsolattartás - ügyfélszolgálat

8.1. Az Ügyfél és a Szolgáltató közötti kapcsolattartás módja írásban, elektronikus úton történik. Az írásos kapcsolattartás az info@kleming.com elektronikus elérhetőség és az Ügyfél által az Applikáció adminisztrációs felületén beállított e-mail cím között történik.  

8.2. A szerződéssel kapcsolatos bármely kérés, közlés, információ, jognyilatkozat (jelen szerződésben együttesen: közlés) a Felek között érvényes, ha az egyik Fél azt a másik Féllel a jelen pontban megjelölt elérhetőségére e-mailben elküldi, kézbesíti, ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adja. Felek közlését e-mail esetén annak elküldését követően 24 órával, postai úton való értesítés esetén ajánlott, tértivevényes küldeményként való postára adást követő három munkanappal kézbesítettnek kell tekinteni. Ezek bizonyítására a megfelelő e-mail címre való elküldés igazolása és a feladóvevény szolgál. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy amennyiben az Ügyfél az Applikációban a beállítások módosításával a szerződést felmondja / a felhasználói fiókot törli az is közlésnek minősül és a szerződés felmondására irányuló jognyilatkozatként értelmezendő.   

 1. 9. Vis maior

9.1. Egyik fél sem felel jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettség teljesítéséért olyan esetekben, amikor olyan, mindkét fél ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan esemény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a szerződésszerű teljesítést. Ilyen körülménynek tekeintendő például a háborús cselekmények, a lázadás, a szabotázs, a robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzveszély, villámcsapás illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, továbbá a honvédelmi törvény vagy a rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. 

9.2. A Szolgáltató nem felel továbbá a neki fel nem róható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be, így különösen az ellenőrzési körén kívül eső, a technika adott állásának megfelelő biztonsági intézkedések ellenére bekövetkező vírustámadásokért. 

10.3. Ha vis maior esemény miatt a szüneteltetés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik fél jogosult a jelen ÁSZF szerinti szerződést azonnali hatállyal felmondani. A vis maior esemény bekövetkeztéről az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni.  

 1. 10. ÁSZF közzététele és módosítása

10.1. Jelen ÁSZF-t a Szolgáltató honlapján elérhetővé és az Ügyfél számára bármikor elérhető és tárolható formátumban hozzáférhetővé teszi. 

10.2 Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítást a hatálybalépése előtt legalább harminc (30) nappal honlapon közzéteszi, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is elhelyez a honlapon. 

 1. 11. Panaszkezelés / Ügyfélszolgálat

11.1. Amennyiben az Ügyfélnek bármely kifogása, panasza van az Applikációval, a létrejött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a info@kleming.com címre e-mailben vagy postai úton is közölheti az Szolgáltatóval. 

11.2. A panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az érintettnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.  

11.3. A panaszok ügyfélszám alapján azonosíthatók és visszakereshetők, amennyiben az érintett panaszos ilyen azonosító számokkal nem rendelkezik, az előterjesztett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.  

11.4. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni, és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az érintetthez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.  

11.5. A panaszokkal kapcsolatos e-mail üzeneteket a Szolgáltató archiválja, a panaszokról felvett jegyzőkönyvet és a válaszok másolati példányát tárolja az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időpontig. 

11.6. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél közötti fogyasztói jogvita tárgyalásos úton nem rendeződik, a vásárló számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre: 

(i) Az Ügyfél jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület eljárásának kezdeményezésére: A békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu; A területileg illetékes békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek  

A Szolgáltató székhelye tekintetében területileg illetékes békéltető testület elérhetőségei: 

Pest Megyei Békéltető Testület 

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331. 

Telefonszám: 06-1-269-0703 

Fax: 06-1-474-7921 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

(ii) Az Ügyfél jogosult a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. 

(iii) Az Ügyfél jogosult vitarendezési eljárást kezdeményezni az Európai Unió online vitarendezési platformján, amely a következő elektronikus linkre kattintva érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU   

Az online vitarendezési felület használata: a fenti elektronikus linkre kattintva megnyílik az online vitarendezési platform, ahol a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet, majd elektronikusan beküldi a békéltető testület részére az online felületen keresztül. 

11.7. A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot biztosít az Ügyfelek részére, amely munkanapokon 10:00 – 16:00 óráig érhető el. A lakossági ügyfelek részére a telefonos ügyfélszolgálat a +3616005190 telefonszámon érhető el és az üzleti ügyfelek (ingatlanirodák) részére elérhető a +3616005191 telefonszámon érhető el. A Szolgáltató az ügyfélszolgálati számokon kizárólag általános tájékoztatást nyújt. A Szolgáltató felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy az Ügyfél változtatás kéréseket kizárólag írásban fogad. 

 1. Vegyes rendelkezések

12.1. A jelen magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősülő ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint Szjt. rendelkezései az irányadók. 

12.2. A Szolgáltatónak és az Ügyfélnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján, elsődlegesen az egyeztetés céljával rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen ÁSZF szerinti szerződés keretében vagy a közöttük létrejött jogviszonnyal kapcsolatban merült fel. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörrel rendelkező, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes rendes magyar bíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók. 

12.3. Nem képezi a Felek közötti szerződés tartalmát az a szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek vagy az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem. 

12.4. Felek képviselőjének kizárólag a cégjegyzésre jogosultak, valamint a cégjegyzésre jogosultak által írásban felhatalmazott személyek minősülnek. A Felek valamennyi képviselője, a szerződés megkötésével kijelenti és megerősíti, hogy korlátozások nélkül jogosult a szerződés megkötésére, aláírására és végrehajtására, továbbá kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés maradéktalan teljesítése, továbbá a kapcsolódó kötelezettségek és dokumentumok teljesítése a Szolgáltató számára érvényes és a Szolgáltatót kötő kötelezettséget jelentenek mind az aláíráskor, mind pedig a szerződés hatályának időtartama alatt folyamatosan. Ügyfél köteles a Szolgáltató kérése esetén a cégkivonatát és az aláírási címpéldány másolatát megküldeni a Szolgáltató részére. 

12.5. A Szolgáltató és az Ügyfél jelen ÁSZF teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják. Minden e szerződések megkötése után felmerülő, e szerződések teljesítését akadályozó körülményről a Szolgáltató és az Ügyfél kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását  

 

Budapest, 2023. február 23.